Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/database/mysql.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/database/mysql.php:6) in /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/library/session.php on line 11Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/database/mysql.php:6) in /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/library/session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/database/mysql.php:6) in /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/index.php on line 179Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/database/mysql.php:6) in /data/web/zuvackyprepsov.sk/web/system/library/currency.php on line 45 Obchodné podmienky
Jazyk: Slovenčina Čeština
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).

 2. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu s chovateľskými potrebami. Internetový obchod je prevádzkovaný na doméne www.zuvackyPREpsov.sk (ďalej len „internetový obchod“).

 3. Označenie predávajúceho je:

CHEW CHEW s.r.o.

so sídlom Pribinova 558/23, 960 01  Zvolen

IČO: 44877935

 

 1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

Článok 2

Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.

 2. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu.

 3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s  VOP.

 4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o priatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.

 5. Ďalšie nie právne záväzné informácie o tom, ako postupovať pri objednávaní tovaru sú uvedené v sekcii internetového obchodu s názvom „Ako nakupovať“.

Článok 3

Platobné podmienky

 1. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR vrátane DPH (bez nákladov na prepravu/dodanie).

 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie a to:

 • prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho špecifikovaný v článku 1 ods. 3 VOP do 3 dní od vzniku kúpnej zmluvy, alebo

 • pri prevzatí tovaru v prípade, že tovar bude odosielaný na dobierku;

pričom výber jednej z možností kupujúci vykoná riadnym vyplnením objednávkového formulára.

 1. Príslušný daňový doklad (faktúra) bude súčasťou dodávky.

 2. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci a sú:

 • ak kúpna cena nedosahuje sumu 24,99,- EUR, viď cenník prepravy,

 • ak kúpna cena presahuje sumu 24,99 – zdarma vramci SR

 1. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

 2. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva.

 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 8 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o priatí objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o priatí objednávky je predávajúci viazaný. Článok 3 ods. 5 VOP týmto nie je dotknutý.

 3. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom pošty alebo poštového kuriéra kupujúcemu, alebo ho odovzdá prvému prepravcovi na prepravu kupujúcemu.

Článok 5

Osobitné ustanovenia

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 3. Kupujúci je povinný v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Článok 6

Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

 1. je predložený originálny záručný list,

 2. je predložený doklad o zaplatení,

 3. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok 7

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 428/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

VOP platné od 01.01.2015

Všetky práva vyhradené